Nieuwsberichten

 De website van de Erasmus (voorheen de Piramide Meerwijk) wordt binnenkort vernieuwd!
www.erasmus-haarlem.nl gaat het nieuwe adres worden!

Hoera! Wij hebben een nieuwe naam!
OBS de Erasmus, basisschool voor
openbaar en vrolijk onderwijs!

Vanaf 1 juni 2015 voeren wij de naam OBS de Erasmus (voorheen de Piramide Meerwijk). Gelegen aan de Erasmuslaan en met een prachtig gedachtengoed zijn wij erg blij met onze nieuwe naam! Wij dragen uit wat Erasmus ruim 500 jaar geleden al zei: een leven zonder boeken en zonder vreugde is niet leefbaar! Wij houden van boeken en vriendelijke en blije mensen! Laat iedereen vooral zijn wie hij/zij wil zijn en accepteer elkaar! Respecteer elkaar! En wij houden (net zoals Desiderius Erasmus) niet van oorlog, ruzie en pesten! Wij hebben ons gedachtengoed uitgeschreven in een mooie folder die u vindt in de school en de tekst op deze website! De website zal in de zomer van 2015 vernieuwd worden, net zoals de gevels van onze school! Dan zijn wij er na de zomervakantie helemaal klaar voor!

De Erasmus is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Erasmus wordt bezocht door 270 kinderen. Deze zijn verdeeld over dertien groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school.

Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Erasmus!

Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Voor in de agenda!

Woensdag 7 oktober
Donderdag 8 oktober
Donderdag 8 oktober
Maandag 12 oktober
Dinsdag 13 oktober

Start Kinderboekenweek “Raar maar waar”!
Voorstelling Kinderboekenweek
Afname pest enquete groepen 4 – 8
Start afname drempelonderzoek groep 8
Inloopavond in alle groepen!

Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie!
Maandag 26 oktober
Maandag 26 oktober
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober
Woensdag 28 oktober
Vrijdag 30 oktober
Maandag 9 november
Woensdag 11 november
Maandag 16 november
Woensdag 25 november
Vrijdag 27 november
Brieven oudergesprekken mee met de kinderen
Erasmus “Special” mee met de kinderen
HET GROTE ERASMUS SCHOOLFEEST!
3e Ouderraadvergadering
Luizencontrole in alle groepen
Strookjes oudergesprekken inleveren
Studiedag! Alle leerlingen zijn vrij!
Sint Maarten!
Start eerste ronde oudergesprekken!
4e Ouderraadvergadering
1e rapport mee naar huis groepen 2 t/m 8

Basisschool de Erasmus: haalt het beste uit ieder kind!
Op de Erasmus halen wij het beste uit ieder kind! Maar hoe doen wij dat dan? Drie keer per jaar, in augustus, februari en juni, worden er groeps-besprekingen gehouden door de intern begeleiders met de leraren. In zo’n groepsbespreking staat steeds de leerling centraal en wordt de hele groep doorgesproken. De leraar beschrijft in een groepsplan voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling hoe het onderwijs in de groep aan alle leerlingen, met verschillende onderwijsbehoeften, is georganiseerd. Ook wordt besproken hoe de extra hulp en uitdaging worden georganiseerd, wie gaat wat doen en hoe kunnen wij het beste aan de onderwijsbehoefte van uw kind voldoen? Sommige leerlingen hebben voldoende aan de basisstof, die wordt aangeboden aan alle leerlingen van dat leerjaar. Sommige leerlingen hebben voor een bepaald vak behoefte aan ondersteuning en sommige leerlingen pakken de leerstof zo goed op, dat zij extra uitdaging nodig hebben in de vorm van pittig pluswerk. Er worden tijdens de groepsbespreking allerlei afspraken gemaakt over wie wat doet met welke kinderen en wanneer. Afgelopen week hebben juf Susan en juf Ayse voor de groepen 3-8 en juf Esther voor de groepen 1 en 2, uitgebreid gesproken met alle leerkrachten. Hier zijn weer mooie plannen en ondersteuningsroosters uit voortgekomen. Komende week (vanaf maandag 31 augustus) gaan alle extra ondersteuningsactiviteiten starten!
Ook juf Carla (motorische remedial teaching) en juf Gaby (logopedie en woordenschat) worden heel efficiënt ingezet en dragen maximaal bij aan een optimale ontwikkeling van uw kinderen. Ook zal juf Judith Motshagen weer extra hulp gaan geven voor begrijpend lezen, echt fantastisch! Door goed naar ieder kind te kijken en het goed te volgen en vervolgens ons onderwijsaanbod sluitend te maken, halen wij het beste uit alle kinderen!

Respectvol, lief, zorgzaam en knus!
Zo gaan wij met elkaar om

op de Erasmus, dus!

Activiteiten in de groepen, komende week!

Naast de methoden die wij op school gebruiken besteden wij deze week extra aandacht aan sociale vorming van de kinderen in de klas!

In alle groepen werken we deze week extra aan het met respect met elkaar omgaan, lief zijn voor elkaar, emmertjes vullen en ga zo maar door!

We maken er de komende week weer één grote Punica-oase van op de Erasmus! En dat gaat u allemaal zien op de inloop avond op 13 oktober!

In de groepen 1 worden de kinderen in het zonnetje gezet, ze zijn dan zonnestraaltjes. Hierdoor leren kinderen elkaar complimenten geven en aardig voor elkaar te zijn. Ook gaan zij een prentenboek bekijken over lief zijn voor elkaar.

In de groepen 2 gaan de kinderen werken met stenen hartjes, met als doel om kinderen te leren elkaar complimenten te geven. Ook gaan de kinderen een knuffelboekje maken.

In de groepen 3 maken de kinderen een heel leuk complimentenblad, hier leren kinderen om goed naar jezelf te kijken. Ook gaan zij helpende handjes maken en een leren zij een lied over pesten.

In groep 4 gaan de kinderen extra oefeningen uit de Kanjermethode doen en maken zij poppetjes die hand in hand opgehangen worden in de gang.

In de groepen 5 maken de leerlingen complimenten portretten, dat zal waanzinnig mooi worden.

In groep 6 gaan de kinderen met kwaliteitskaartjes werken. Ook gaan zij in de klas praten over wat groep 6 wil dit jaar. Verder kijken zij naar het programma Klokhuis, zij hebben een serie afleveringen gemaakt over pesten, gepest worden en hoe los je het op en wat kun je eraan doen?

In de groepen 7 werken de kinderen met een complimentenhartje, dit hartje verstopt de leerkracht in een la van een kind. Dit kind mag niets verklappen dat hij of zij het hartje heeft. Dit kind maakt de hele dag complimenten. Aan het einde van de dag raden de andere kinderen wie het hartje heeft. Ook hier wordt gekeken naar het Klokhuis.

In groep 8 gaan de kinderen naar de film Spijt kijken, deze film gaat over een jongen die gepest word, niemand durft hem te helpen……..hoe loopt dit af? In de klas volgt hier een kringgesprek over. Verder maken zij een knutsel aan de muur over hoe iedereen erbij hoort en dat het samen veel leuker is dan alleen, wij zijn benieuwd!

Raar maar waar. . . . . . . . .
Van 7 t/m 18 oktober is het weer Kinderboekenweek! Het thema is “Raar maar waar!”
Over techniek en van alles wat er te ontdekken is. Kinderen voor kinderen heeft hier een fantastische clip voor gemaakt, die u kunt vinden op onze FB pagina “OBS de Erasmus”.
In deze clip danst en zingt één van onze leerlingen uit groep 8, hoe geweldig is dit?
De Kinderboekenweek Commissie van OBS de Erasmus is al volop bezig om voor de school een leuk programma samen te stellen! Want lezen, dat vinden wij op de Erasmus heel erg belangrijk!

Leerlingenraad op de Erasmus!
Naast een fantastische ouderraad wordt dit jaar op de Erasmus een leerlingenraad opgestart. Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen inspraak op school hebben. Door mee te denken over het ‘reilen en zeilen’ op hun school, voelen ze zich meer betrokken en wordt de school iets meer van henzelf. De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. Leerlingen kunnen er hun licht opsteken, suggesties doen en ze met anderen bespreken, activiteiten organiseren en met projecten meedenken. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingen uit deze groepen worden geïnformeerd en kunnen zich verkiesbaar stellen. Na de stemronde houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen wij u kennis laten maken met de Erasmus leerlingenraad. De Erasmus leerlingenraad wordt aangestuurd en begeleid door juf Ayse. 

Engels vanaf groep 5
Vanaf groep 5 bieden wij structureel Engelse lessen aan aan de kinderen onder schooltijd. Wij werken volgens de interactieve en digitale methode ‘Take it Easy’. Deze methode maakt gebruik van het digitaal schoolbord en bestaat uit concrete doelen voor luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Engels volgens een gestructureerd en didactische opbouw. Door de kinderen succeservaringen te laten opdoen wordt het enthousiasme en de motivatie om het Engels te leren vergroot. So, lets get’s started! 

Frans vanaf groep 6
Facultatief bieden wij in groepen 6 en 7 Franse lessen aan. De lessen worden gegeven door onze meester Neset en wel na schooltijd. U wordt hier nog nader over geïnformeerd. Leerlingen geven vanuit het Voortgezet Onderwijs aan ons terug dat zij echt een voorsprong hebben in de brugklas, fantastisch!

Leerdictees
Al een aantal jaren werken wij vanaf groep 4 tot en met groep 8 met de leerdictees.
Sinds vorig schooljaar heeft groep 3 ook meegedaan aan het leerdictee, en dat is zo goed bevallen dat besloten is om vanaf februari de groepen 3 ook het dictee af te nemen.
De leerdictees helpen bij het aanleren van een huiswerkhouding en hebben een opbouw in moeilijkheid en structuur. Het leerdictee bestaat vanaf groep 4 uit woorden en zinnen, waaronder ook één spreekwoord. Elke maandag wordt het leerdictee door de leerkracht uitgedeeld en besproken. De leerlingen nemen het leerdictee op maandag mee naar huis en op vrijdagochtend wordt het dictee afgenomen in de klas. Als ouder kunt u het dictee mondeling of schriftelijk overhoren en oefenen met uw kind. U krijgt met het eerste leerdictee een blad met huiswerktips voor het oefenen. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, gaat u even naar de leerkracht van uw kind. 

Vakantierooster 2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Mei vakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Eerste dag
19-10-2015
18-12-2015
29-02-2016
25-03-2016
25-04-2016
16-05-2016
18-07-2016

Laatste dag
25-10-2015
03-01-2015
06-03-2016
28-03-2016
08-05-2016
16-05-2016
28-08-2016

Studiedagen 2015-2016
Woensdag 23 september; donderdag 24 september; maandag 9 november; maandag 8 februari; dinsdag 9 februari; dinsdag 17 mei; woensdag 8 juni

Spaarnesant benoemt nieuwe bestuurder

De raad van toezicht van Stichting Spaarnesant te Haarlem heeft besloten de heer Marten Elkerbout (57) per 1 augustus 2015 te benoemen als bestuurder van Spaarnesant. De heer Elkerbout is unaniem voorgedragen door de benoemingsadviescommissie, die bestond uit twee leden van de raad van toezicht, de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee schooldirecteuren, de waarnemend bestuurder en een teamleider vanuit het stafbureau. De heer Elkerbout heeft ruime management- en bestuurlijke ervaring binnen het voortgezet onderwijs. Hij is tot 1 augustus 2015 rector van het Barlaeus gymnasium in Amsterdam en bestuurslid van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), waarbij leiderschap, daadkracht en verbinding als zijn sterke competenties naar voren komen. De raad van toezicht is blij met de benoeming. De heer Elkerbout heeft een sterke passie voor het openbaar onderwijs en een inspirerende visie op de ontwikkelingen in het onderwijs. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de heer Elkerbout snel thuis zal zijn in primair onderwijs. Met de heer Elkerbout kunnen Stichting Spaarnesant en de Spaarnesant scholen zich verder ontwikkelen als een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving voor de leerlingen en een professionele werkomgeving voor de leraren en de medewerkers. Stichting Spaarnesant is een stichting voor openbaar basisonderwijs. Onder de stichting ressorteren 15 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De kernactiviteit is het verzorgen van openbaar primair en speciaal (basis) onderwijs in de gemeente Haarlem. Daarnaast heeft Stichting Spaarnesant nevenvestigingen van de scholen voor speciaal onderwijs in Heemskerk en Hoofddorp. Er werken ruim 900 mensen bij de stichting ten behoeve van het onderwijs aan ongeveer 6800 leerlingen. Stichting Spaarnesant maakt onderdeel uit van drie samenwerkingsverbanden: PO Zuid-Kennemerland, PO Haarlemmermeer en VO Zuid-Kennemerland

Met spoed “toiletouder” gezocht!
 

Wij zijn op zoek naar iemand die elke dag tussen 11.00- 12.00 uur alle toiletten extra schoonmaakt tegen een vrijwilligersvergoeding. Hygiene staat bij ons hoog in het vaandel! Aan het einde van iedere dag worden door onze reguliere schoonmakers alle toiletten gereinigd, maar een keertje extra tussen 11 en 12 uur, stellen wij erg op prijs om alles fris en schoon te houden! Heeft u interesse? Loopt u even naar juf Monique!

DigiDuif 

Alle ouders hebben een brief gehad via school van Digiduif. In deze brief staat precies hoe u zich moet aanmelden bij Digiduif. Doet u dit zo spoedig mogelijk. Hebt u hulp nodig? Laat het ons weten, we helpen u graag! We willen graag dat alle ouders z.s.m. te bereiken zijn via DigiDuif! Kijkt u ook eens naar de instellingen, u kunt aanvinken dat u wilt dat andere ouders uit de groep van uw kind uw contactgegevens kunnen zien.
Wilt u dit niet, dan deze mogelijkheid niet aanvinken!

Like ons op FB!

OBS de Erasmus heeft een nieuwe facebook pagina, u vindt ons als u zoekt naar OBS de Erasmus. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                 Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!

Bezoeken uw kind (eren) OBS de Erasmus en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer? 

Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie, maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: administratie.erasmus@spaarnesant.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank!

Verlof aanvragen

De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule, juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

 

obs De Piramide Meerwijk
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700